Facebook

Artistiek profiel

Het NoordHollands KamerOrkest (NHKO) is een in 2014 opgericht ensemble van gevorderde amateurmusici dat zich voornamelijk concentreert op het laatromantische en twintigste-eeuwse repertoire. Artistiek leider is Stephan Pas.

Het orkest heeft als basisbezetting een solistisch strijkkwintet, een blaaskwintet, piano, harmonium, harp en slagwerk. Indien nodig kan deze bezetting worden uitgebreid met andere instrumenten of met zang. Omvangrijke werken worden onder leiding van een dirigent gespeeld maar ensembleleden kunnen ook in kleiner verband of solistisch optreden. Door deze flexibele bezetting (het orkest is een soort ‘pool’) wordt het grootste gedeelte van de moderne ensemble-muziek bestreken en ontstaat ook een zekere ‘ruimte’ in de concertprogramma's.

NHKO onderscheidt zich van andere amateurorkesten in de regio door zijn avontuurlijke, vernieuwende en inhoudelijk sterke concertprogramma's. NHKO wil met zijn programmering richtinggevend zijn en zich daarin niet al te bescheiden opstellen.

NHKO speelt de 19de eeuwse muziek vanaf het Fin de Siècle en het ijzeren repertoire uit de 20ste eeuw. De werkwijze en uitvoeringspraktijk van de Tweede Weense School zijn de belangrijkste artistieke leidraad. NHKO kan ook werken van eigentijdse componisten spelen en hiermee als het ware zijn eigen ‘gat in de markt’ creëren. Moderne muziek wordt niet als elitair gezien of ‘alleen voor kenners’ maar moet juist de aandacht krijgen, die het ook echt verdient.

Daarnaast verliest NHKO de traditie niet uit het oog en combineert de moderne muziek altijd op een prikkelende manier met het gevestigde repertoire uit eerdere periodes, met name als die stukken actueel zijn of een inspiratie vormen voor de moderne muziek. De concerten hebben mede daarom een bepaald thema; stellen een bepaalde componist centraal, of verkennen een muzikale stroming of gedachtegoed. Op de concerten vullen de composities uit de verschillende stijlperioden elkaar dan steeds aan en leveren ze als het ware commentaar op elkaar. Die terugkoppeling naar het oudere repertoire is de sterke kant van de programmering. Door dit zogenaamde historische gegeven in de programmering ontstaan visionaire programma’s en concerten met een zeker cachet. NHKO vindt dat een grote meerwaarde hebben ten opzichte van het reguliere aanbod.

Door deze werkwijze kan NHKO zich duidelijk profileren en artistiek vormen: het werkt aan ‘eigen repertoire’ en heeft een ‘eigen klank’, kortom een eigen signatuur met een uniforme uitstraling naar buiten. Daardoor spreekt het een breed publiek aan en kan het een vast publiek aan zich binden.

NHKO staat open voor nieuwe ontwikkelingen en kan flexibel inspelen op verzoeken, zoals een koorbegeleiding, een ondersteuning van een operette, een concert georganiseerd door een plaatselijke concertorganisatie (zoals een herdenkingsconcert), een workshop dirigeren in samenwerking met een conservatorium of muziekschool, uit uitvoeren van een compositieopdracht, of we kunnen onze medewerking verlenen aan muziekfestivals. Naar gelang de specifieke wensen kan in overleg een concertprogramma worden samengesteld.

Marktstrategie

NHKO presenteert zich aan het publiek met

 • concerten in eigen beheer. Het NHKO geeft concerten met een avontuurlijke, vernieuwende en richtinggevende concertprogramma's. Het unique selling point zijn de inhoudelijk sterke programma's, waarbij het NHKO relatief veel aandacht besteed aan moderne muziek en waarbij het NHKO open staat voor nieuwe ontwikkelingen.
 • samenwerkingsprojecten. Koorbegeleiding, een ondersteuning van een operette, medewerking verlenen aan muziekfestivals, een workshop dirigeren in samenwerking met een conservatorium of muziekschool.
 • commerciële activiteiten. Een concert georganiseerd door een plaatselijke concertorganisatie (zoals een herdenkingsconcert),
 • serviceverlening. Een open oor voor de ervaringen, reacties en feedback van het publiek en mogelijkheden om het publiek te binden via activiteiten rondom concerten, zoals pre-concert talks, interviews, ‘meet and greet the Musicians’.

Deze activiteiten kunnen elkaar deels overlappen. Zo kan een samenwerkingsproject met een ander ensemble (koor of orkest) voor NHKO commercieel interessant zijn, of kan een commerciële activiteit in eerste instantie niet veel geld opleveren en meer het karakter van een investering hebben, omdat daar later meer of andere voordelen uit kunnen voortvloeien.

NHKO wil een eigen positie verwerven op de podia van Noord-Holland met Hoorn als thuisbasis. Dat vertaalt zich in een nauwe samenwerking met de opinieleiders en besluitvormers in politiek en cultureel Hoorn. Dat zal ook blijken uit de samenstelling van een Vriendenclub van NHKO en een nog op te richten comité van aanbeveling.

NHKO richt zijn promotie in eerste instantie op het verkrijgen van naamsbekendheid en waardering voor de kwaliteit van de concerten. NHKO wil zich – vertrekkend vanuit Hoorn – zo breed mogelijk in Noord-Holland presenteren, waarbij rekening wordt gehouden met het plaatselijke culturele aanbod. In het begin zullen vooral de ervaren concertgangers de weg weten te vinden naar de concertzalen waar het NHKO concerten geeft. Met behoud van dit vaste publiek wil NHKO door een gerichte aanpak nieuwe en andere doelgroepen interesseren. NHKO wil graag in direct contact met zijn publiek, afnemers en zijn adviseurs kijken hoe het zijn plaats in de Noord-Hollandse muziekcultuur kan verstevigen en verbreden. Zo ontstaan er wellicht meer nieuwe projecten. Door de flexibiliteit van het orkest is op veel gebieden samenwerking mogelijk. Door samenwerking te zoeken met andere (muziek-)gezelschappen, elk met hun eigen publiek, worden nieuwe kanalen geopend.

De verschillende marketinginstrumenten die NHKO inzet, worden toegesneden toe op de diverse doelgroepen. Actieve cultuurbeoefenaars in orkesten, koren, dansgezelschappen enz. worden gericht en met op hen toesneden informatie uitgenodigd. Dat zelfde geldt voor organisatoren van culturele activiteiten, zoals concerten en festivals. Er wordt gebruik gemaakt van zoveel mogelijk communicatiekanalen.

De inkomsten van NHKO worden verworven uit de uitkoopsommen van concertzalen, subsidies en bijdragen van donateurs en sponsoren. NHKO beoogt twee maal per jaar een volledig eigen programma aan te bieden. Gelet op zijn startende positie wordt de publieke belangstelling vooralsnog conservatief geraamd. Door de opbouw van de naamsbekendheid en de ervaringen van het publiek met eerdere concerten wil NHKO in de jaren 2015-2017 toegroeien naar een verdienmodel waarbij NHKO per project circa 40 % van de kosten kan dekken uit eigen inkomsten. Daarnaast verwacht NHKO op uitnodiging en veelal in samenwerking met andere culturele instellingen uitvoeringen te kunnen verzorgen, die een bijdrage kunnen leveren aan vooralsnog verliesgevende activiteiten. NHKO bouwt aan een portefeuille van sponsors, die tegen een aanvaardbare tegenprestatie de stichting structureel willen ondersteunen. Voor de stichting wordt de ANBI-status en de status van Culturele ANBI aangevraagd. Voor projecten zal gericht subsidie worden aangevraagd.

Organisatiestrategie

De musici van NHKO zijn allen gevorderd amateur, rekening houdend met de enkelvoudige bezetting van alle partijen. De artistieke leiding is in handen van een beroepsdirigent, die wat ervaring en belangstelling betreft aantoonbaar aansluit bij de artistieke leidraad van het orkest. De dirigent is tevens de ‘muzikale’ ambassadeur van het orkest. Musici en dirigent zijn ook actief betrokken bij de organisatie van NHKO.

NHKO is een Stichting met een bestuur van drie leden. Het bestuur staat 'enigszins op afstand' van het feitelijke werk en voert zijn taken voornamelijk ondersteunend uit. Het bestuur bewaakt de grote lijnen van het beleid en realiseert de randvoorwaarden voor de uitvoering ervan. Het behartigt de zakelijke belangen en stelt prioriteiten; het ontwikkelt samenwerking met andere organisaties (andere kunstinstellingen, fondsen en overheden) en het bewaakt de voortgang van de projecten; het maakt begrotingen en ontwikkelt een financieringsstrategie (o.a. voor fondsenwerving), en beoordeelt de zakelijke risico's van de voorgenomen projecten en de overige activiteiten. Door de bestuurlijke afstand kan het bestuur naast zijn verantwoordelijkheden en zakelijke bevoegdheden indien nodig intern ook bemiddelend en adviserend optreden.
Het bestuur past in zijn bedrijfsvoering de Governance Code Cultuur toe. Op de website (www.NHKO.nl) en in het jaarverslag wordt de wijze van toepassing van de code vermeld. In een bestuursreglement staan taken, bevoegdheden en werkwijze van het bestuur beschreven. In dit reglement is tevens geregeld:

 • De wijze van aanstelling en honorering van de artistiek leider
 • De kaders voor het artistiek beleid
 • De onderscheiden artistieke en bestuurlijke verantwoordelijkheden
 • De wijze waarop de kwaliteit van het orkest wordt bewaakt
 • De periodieke evaluatie van het functioneren van de stichting
 • Op welke wijze belangenverstrengeling wordt tegengegaan

NHKO werkt projectmatig, ook in organisatorische en financiële zin. Het ensemble zoekt een balans tussen activiteiten die uit de aard van zijn programmering niet kostendekkend kunnen zijn en meer commerciële activiteiten, die voor een deel de niet kostendekkende programma’s kunnen financieren. De kwaliteit van het aanbod bepaalt primair de toegestane kosten. NHKO kiest dus voor waardecreatie als belangrijkste uitgangspunt. Binnen die kaders worden de kosten zo veel mogelijk tot een minimum beperkt.

Het NoordHollands Kamerorkest is een startende organisatie, die geleidelijk aan zijn weg in cultureel Noord-Holland zal gaan vinden. Dat kan niet zonder geregeld te kijken of waarden, doelstellingen en afspraken nog actueel zijn. Om die periodieke evaluatie gestructureerd te kunnen uitvoeren wordt gebruik gemaakt van het zogenoemde canvasmodel, dat hierna in schema is uitgewerkt.

Strategiemodel NHKO

Strategische partners
 • ‘Eigen’ podia
 • Stakeholders/
 • sponsors
 • Conservatoria
 • Comité van aanbeveling
 • Vriendenkring
Kernactiviteiten
 • Eigen concerten
 • Commerciële activiteiten
 • Samenwerkings- Projecten
Klantwaarde
 • Programmering
 • Kwaliteitsniveau
 • Opereren in een nichemarkt
 • Toegankelijk maken van moderne muziek
Klantrelaties
 • Steeds breder publiek bereiken
 • Serviceniveau
 • Feedback
Klantsegmenten
 • Vaste concertganger
 • Actieve muziekbeoefenaar
 • Professional in opleiding
Mensen en middelen
 • Artistiek leider / dirigent
 • Amateurmusici op solistisch niveau
 • Professioneel werkend bestuur
 • Rechtspersoonlijkheid
 • ANBI-status
 
Kanalen
 • Marketingstrategie
 • Periodieke nieuwsbrieven
 • Concertpodia
 • Opleidingscentra
 • Koren / orkesten
 • Media
 
Kostenstructuur
 • Focus op waardecreatie
 • Projectstructuur
 • Beloning dirigent gebaseerd op richtlijnen KNTV
Inkomstenstromen
 • Verdienmodel:
  − Uitkoopsommen eigen concerten
  − Uitkoopsommen concerten voor derden
  − Sponsoring
  − Projectsubsidies
 • Prijsbeleid deels afhankelijk van mate van publieke belangstelling en specifieke doelgroepen
 • Streefwaarde bekostiging via eigen inkomsten is 40% per project.


©Stichting NoordHollands KamerOrkest - NHKO